Сэтгэл ханамж судалгаа

Цахим сургалтын системийн талаарх судалгааны асуулга

Энэхүү судалгааны зорилго нь цахим сургалтын цогц системийн хэрэгцээ байгаа эсэх, түүнийг ашиглахад тулгарч буй бэрхшээлийг тодорхойлоход оршино. Бид Монгол улсын “Статистикийн тухай”, “Хувь хүний нууцын тухай” хуулиудын дагуу таны мэдээллийн  нууцыг чандлан  хадгална.