Хос зүүний сүлжмэл

Ц.Түмэнжаргал Do1 Хос зүүний сүлжмэлийн багаж хэрэгсэл, ААД 

Do2 Хос зүүний сүлжмэлийн төрлүүд, схем тэмдэглэгээ

Do3 Гогцооны төрлүүдийг сүлжих /Өнгөн, 2талт/

Do4 Гогцооны төрлүүдийг сүлжих /Манжет, мушгиа/

Do5 Эдлэлийн загвар гаргаж, схем зохиох

Do6 Эдлэл сүлжих дадлага, гүйцэтгэл

Do7 Уран зангилаа

Do8 Эдлэлээ чимэглэх, бүтээл хамгаалах